Mục tiêu
phát triển kinh tế địa phương

Trong mọi hoạt động của mình, Nafoodsđều hướng đến việc gắn kết sự phát triển công ty với sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương và đất nước.

1. Hoạt động tuân thủ pháp luật

• Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật tại những nơi Nafoods hoạt động
• Đảm bảo các số liệu báo cáo, thống kê cung cấp cho các cơ quan chức năng là chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời
• Tích cực tham gia vào các chương trình phát động của chính phủ nhằm ổn định và phát triển kinh tế
• Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật các nước

2. Phát triển kinh tế tại các địa phương

Tại các địa phương mà Nafoods có hoạt động sản xuất và kinh doanh, Nafoods luôn hướng đến viêc gắn kết giữa mở rộng quy mô hoạt động với sự phát triển kinh tế của địa phương:
• Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng tại địa phương.
• Tạo việc làm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động của địa phương

3. Phát triển nông nghiệp chất lượng cao

• Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt vào các trang trại của Nafoods, góp phần phát triển nền nông nghiệp trồng trọt chất lượng cao của Viêt Nam.
• Các hoạt động hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, công nghệ trồng trọt.
• Chính sách về thu mua nông sản đảm bảo quyền lợi của người nông dân với những cam kết về số lượng thu mua ổn định và mức giá thu mua cạnh tranh.