BAN ĐIỀU HÀNH

NHÓM CHỨC NĂNG

NHÓM CHUYÊN GIA

Mr.Viết

Ông Nguyễn Văn Viết

Viện trưởng viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Nafoods

nguyen-thi-hai

Bà Nguyễn Thị Hải

Phụ trách Kế hoạch Điều phối

dang-thi-tham

Bà Đặng Thị Thắm

Phụ trách Pháp chế và Thư ký công ty

nguyen-thi-thu

Bà Nguyễn Thị Thu

Phụ trách Hệ thống
An toàn thực phẩm