BAN ĐIỀU HÀNH

NHÓM CHỨC NĂNG

NHÓM CHUYÊN GIA

38e18cb8ffef09b150fe

Ông Ngụy Đức Minh

Phụ trách Cung ứng nguyên liệu

chu-quang-thang

Ông Chu Quang Thắng

Phụ trách Logistic

cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách Marketing và Truyền thông