Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bắt đầu từ 14h chiều ngày 27/6/2018, tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đặc biệt có 193 cổ đông đại diện cho 26.575.220 cổ phần, tương ứng 88,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nafoods tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sau phần mở đầu khai mạc đại hội, Ban tổ chức giới thiệu  Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội và nhận được sự thống nhất cao của cổ đông với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ông Nguyễn Mạnh Hùng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình đại hội lần lượt đi vào các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2018, hoạt động của Hội đồng Quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017, về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, Tờ trình chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Tờ trình sửa đổi điều lệ 2018, Tờ trình Sáp nhập công ty…

(Bà Phan Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch HĐQT tại đại hội)

Cụ thể, theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2018; Năm 2017, Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016. Trong đó, ghi nhận sự tăng trưởng của doanh thu các dòng sản phẩm Rau củ qua đông lạnh IQF, cây giống chanh leo và các sản phẩm khác, Xét về cơ cấu doanh thu chi tiết, kết quả kinh doanh năm 2017 tiếp tục phản ánh rõ cơ cấu đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của Nafoods Group. Theo đó, những dòng sản phẩm chiến lược, hiệu quả cao trong chuỗi giá trị của Nafoods Group vẫn chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể, doanh thu của Nước ép chanh leo cô đặc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất – chiếm 54% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ 2 là tỷ trọng sản phẩm cây giống chanh leo – chiếm 19% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ 3 là tỷ trọng Rau củ quả đông lạnh IQF – chiếm 14% tổng doanh thu thuần. Phần còn lại là các dòng sản phẩm khác.

Tiếp đó là phần thảo luận các nội dung được đại hội thông qua;  nội dung này diễn ra sôi nổi thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cổ đông tham gia Đại hội, các câu hỏi của quý cổ đông đưa ra được Hội đồng quản trị trả lời rõ ràng, triệt để, minh bạch trực tiếp tại Đại hội.

(Đại diện cổ đông tại đại hội lên kiểm tra thùng phiếu trước giờ bỏ phiếu)

Cuối cùng, phần quan trọng nhất của Đại hội là Biểu quyết các nội dung được đại hội thông qua.

(Cổ đông tại đại hội tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung được thông qua)

Chúc mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Nafoods.

(Nguồn Nafoods Group)