Chúng tôi cam kết phát triển theo nền nông nghiệp bền vững, tuân thủ luật pháp liên quan đến môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cũng như thúc đẩy các hoạt động có lợi cho môi trường và đa dạng sinh học.

Chúng tôi cũng thông báo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho tất cả nhân viên và đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra các giải pháp để giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và đa dạng sinh học cũng như tìm ra các cách thức sử dụng hiệu quả cả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Các giải pháp được tìm kiếm này hướng đến hiệu quả sử dụng đầu vào (nguyên liệu, năng lượng và tài nguyên nước) đồng thời kiểm soát đầu ra nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Nafoods luôn nỗ lực quản lý chặt chẽ vấn đề phát thải thông qua cơ chế quản lý chất thải và xử lý khí thải trong mọi hoạt động của mình và không ngừng cải tiến trong thời gian tới.