Mục tiêu
hỗ trợ phát triển cộng đồng
Nafoods sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể tham gia rộng và sâu hơn các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cùng phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Nafoods luôn xem đây là định hướng chung cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của mình. Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng được phát động và tổ chức bởi ban điều hành Nafoods luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân viên của công ty:
• Hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các trại trẻ mồ côi, trẻ em cơ nhỡ tại các trung tâm nhân đạo.
• Hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt.