BAN ĐIỀU HÀNH

NHÓM CHỨC NĂNG

NHÓM CHUYÊN GIA

Diệp Thị Mỹ Hảo

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Phương Hồng

Phụ trách Kế hoạch và vận hành sản xuất

Ngô Sỹ Mạnh

Phụ trách Vận hành Sản xuất và Công nghệ

Hồ Thị Loan

Phụ trách Kinh doanh sản phẩm công nghiệp

Nguyễn Thị Trang

Phụ trách Tài chính Kế toán

Phạm Duy Thái

Phụ trách Quản trị và Đầu Tư

Hồ Hải Quân

Phụ trách Nhân sự và Hỗ trợ