Báo cáo tài chínhThời gianTải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 4/2023 so với cùng kỳ30/01/2024Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/202330/01/2024Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/202330/01/2024Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 3/2023 so với cùng kỳ30/10/2023Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/202330/10/2023Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/202330/10/2023Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng soát xét bán niên so với BCTC tự lập29/08/2023Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 202329/08/2023Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 202329/08/2023Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 2/2023 so với cùng kỳ30/07/2023Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/202330/07/2023Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/202330/07/2023Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 1/2023 so với cùng kỳ29/04/2023Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/202329/04/2023Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/202329/04/2023Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC kiểm toán năm 2022 so với cùng kỳ31/03/2023Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán31/03/2023Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán31/03/2023Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 4/2022 so với cùng kỳ30/01/2023Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/202230/01/2023Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/202230/01/2023Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 3/2022 so với cùng kỳ30/10/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/202230/10/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/202230/10/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 202229/08/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 202229/08/2022Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 2/2022 so với cùng kỳ30/07/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/202230/07/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/202230/07/2022Tải về
CV Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý 1/2022 so với cùng kỳ30/04/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/202230/04/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/202230/04/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (đính chính)06/04/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán (đính chính)06/04/2022Tải về
CV Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ31/03/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán31/03/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán31/03/2022Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/202128/01/2022Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/202128/01/2022Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 4/2021 so với cùng kỳ28/01/2022Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 3/2021 so với cùng kỳ27/10/2021Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/202127/10/2021Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/202127/10/2021Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét bán niên 2021 so với cùng kỳ29/08/2021Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 202129/08/2021Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 202129/08/2021Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 2/2021 so với cùng kỳ28/07/2021Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/202128/07/2021Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/202128/07/2021Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST Quý 1/2021 so với cùng kỳ30/04/2021Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/202130/04/2021Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/202130/04/2021Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2020 so với cùng kỳ07/04/2021Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán06/04/2021Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán06/04/2021Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST Quý 4/2020 so với cùng kỳ20/01/2021Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/202020/01/2020Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/202020/01/2020Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST 9 tháng 2020 so với cùng kỳ20/10/2020Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/202020/10/2020Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/202020/10/2020Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC soát xét bán niên 2020 so với cùng kỳ28/08/2020Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 202028/08/2020Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 202028/08/2020Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 2/2020 so với cùng kỳ30/07/2020Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/202030/07/2020Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/202030/07/2020Tải về
CV Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 1/2020 so với cùng kỳ20/04/2020Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/202020/04/2020Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/202020/04/2020Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 kiểm toán - Tiếng Anh17/04/2020Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 kiểm toán - Tiếng Anh17/04/2020Tải về
Công văn giải trình BCTC kiểm toán năm 201909/04/20Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 kiểm toán09/04/20Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 kiểm toán09/04/20Tải về
Công văn giải trình BCTC Quý 4/201930/01/20Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/201930/01/20Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/201930/01/20Tải về
Công văn giải trình BCTC Quý 3 201930/10/19Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 201930/10/19Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 201930/10/19Tải về
Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 201929/08/19Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 201929/08/19Tải về
Consolidated financial statements which have been reviewed for the period from 01/01/2019 to 30/06/201929/08/19Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 201929/08/19Tải về
Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý II/201930/07/19Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 201930/07/19Tải về
Báo cáo tài chính riêng Q2 201930/07/19Tải về
Consolidated financial statements 201811/06/19Tải về
Separate financial statements 201811/06/19Tải về
Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý I 201920/04/19Tải về
Báo cáo tài chính giữ niên độ quý I 201920/04/19Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữ niên độ quý I 201920/04/19Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201822/03/19Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 201822/03/19Tải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch giữa kỳ này và cùng kỳ năm trước trên 10%22/03/19Tải về
Consolidated financial statements 201704/03/19Tải về
Interim Separate financial statements 201704/03/19Tải về
Interim Consolidated financial statements 201704/03/19Tải về
Consolidated financial statements 201604/03/19Tải về
Separate financial statements 201604/03/19Tải về
Consolidated financial statements 201504/03/19Tải về
Separate financial statements 201504/03/19Tải về
Financial statements 201404/03/19Tải về
Financial statements 201304/03/19Tải về
Công văn giải trình chênh lệch LNST Quý 4/2018 so với cùng kỳ năm trước30/01/19Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 201830/01/19Tải về
Báo cáo tài chính riêng Q4 201830/01/19Tải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch giữa kỳ này và cùng kỳ năm trước trên 10%10/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Công ty CP Nafoods Group và các Công ty con cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 201810/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ Công ty CP Nafoods Group cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 201810/2018Tải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp08/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/201808/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/201808/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn kết thúc ngày 30/06/201807/2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn kết thúc ngày 30/06/201807/2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018Q1/2018Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2018Q1/2018Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh năm 20172017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)CN/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)CN/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2017Q4/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017Q4/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2017Q3/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017Q3/2017Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2017 (đã soát xét)Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 (đã soát xét)Q2/2017Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2017Q1/2017Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017Q1/2017Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán)CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)CN/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2016Q4/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016Q4/2016Tải về
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016Q3/2016Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 (đã soát xét)Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2016 (đã soát xét)Q2/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2016Q1/2016Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016Q1/2016Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán)CN/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)CN/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2015Q4/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015Q4/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015Q3/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2015Q3/2015Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 (đã soát xét)Q2/2015Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2015 (đã soát xét)Q2/2015Tải về
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)CN/2014Tải về
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)CN/2013Tải về