Đại hội đồng cổ đôngThời gianTải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202423/04/24Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202423/04/24Tải về
Sơ yếu lí lịch Ứng viên Thành viên HĐQT12/04/24Tải về
Mẫu đơn đề cử/Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT01/04/24Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 202401/04/24Tải về
Thư mời và Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 202429/03/24Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 202330/11/23Tải về
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 202330/11/23Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 202309/11/23Tải về
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty28/04/23Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202328/04/23Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202328/04/23Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 202306/04/23Tải về
Thư mời, Mẫu giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 202301/04/23Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202229/04/22Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202229/04/22Tải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202207/04/22Tải về
Chương trình & Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 202207/04/22Tải về
Thư mời, Mẫu Giấy uỷ quyền & Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 202228/03/22Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 202102/09/21Tải về
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 202102/09/21Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 (cập nhật)13/08/21Tải về
Quy chế hoạt động của HĐQT26/04/21Tải về
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty26/04/21Tải về
Điều lệ sửa đổi 202126/04/21Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202125/04/21Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202125/04/21Tải về
Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty03/04/21Tải về
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT03/04/21Tải về
Dự thảo Điều lệ sửa đổi 202103/04/21Tải về
Chương trình họp & Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 202103/04/21Tải về
Thư mời, Mẫu Giấy uỷ quyền & Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 202126/03/21Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202024/05/20Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202024/05/20Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (bản chốt)22/05/20Tải về
Sơ yếu lí lịch Ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-202522/05/20Tải về
Sơ yếu lí lịch Ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-202522/05/20Tải về
Thư mời & Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 202013/05/20Tải về
Mẫu Đơn Đề cử/Ứng cử/Sơ yếu lí lịch Thành viên HĐQT/BKS13/05/20Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ Lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản năm 202025/03/20Tải về
Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản năm 202025/03/20Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (English)09/03/20Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2020 (Vietnamese)09/03/20Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ Lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản lần 2 năm 201909/09/19Tải về
Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản lần 2 năm 201909/09/19Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản lần 2 năm 201922/08/19Tải về
Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản lần 2 năm 2019 (Eng)22/08/19Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 201907/06/19Tải về
Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 201907/06/19Tải về
Dự thảo Điều lệ sửa đổi 201923/05/19Tải về
Dự thảo Điều lệ sửa đổi 2019 (Eng)23/05/19Tải về
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản23/05/19Tải về
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Eng)23/05/19Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ 201921/04/19Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ 201828/06/18Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ 201828/06/18Tải về
Invitation to the annual general meeting 201819/06/18Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 201817/06/18Tải về
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 201803/04/18Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 201729/01/18Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/201715/09/17Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 201715/09/17Tải về
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 201728/08/17Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 201729/07/17Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 201728/04/17Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 201728/04/17Tải về
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 201728/04/17Tải về
Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 201728/04/17Tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201714/04/17Tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201714/04/17Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 201712/04/17Tải về
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201712/04/17Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 201625/01/17Tải về
Cung cấp thông tin quản trị công ty 201625/01/17Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 201629/07/16Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 201623/04/16Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 201623/04/16Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 201623/04/16Tải về
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 201623/04/16Tải về
Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ 201623/04/16Tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 201610/04/16Tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 201610/04/16Tải về
Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201606/04/16Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 201528/01/16Tải về
Quy trình công bố thông tin 201503/09/15Tải về
Quy chế quản trị công ty 201521/06/15Tải về
Bản cáo bạch công ty 20152015Tải về