BOARD OF DIRECTORS

Mr Dung T. Trung

Chairman Of The Board

Mr Nguyen Manh Hung

Phó Chủ tịch HĐQT Thường Trực

Mrs Phan Thi Minh Chau

Phó Chủ tịch HĐQT

Mr Nguyen Van Bo

Thành viên HĐQT

Mr Johan Nyvene

Thành viên HĐQT

Mr Nguyen Tien Chinh

Thành viên HĐQT

Mr Johan De Geer

Thành viên HĐQT

Mr Ryan Walter Galloway

Thành viên HĐQT

Mr Pham Duy Thai

Thành viên HĐQT